Privacy Policy
This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit https://netent-casinon.com (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT
When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

– “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

– “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

– “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking about Device Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?
We use your personal data to:

Communicate with you
Meet or exercise any of our legal obligations or rights
We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION
We use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site–you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We work with third parties, to help manage our business and deliver services. These third parties may from time to time need to have access to your personal data:

If we are under a duty to disclose to comply with a legal obligation or protect our interests or security.
In the event we sell, buy or re-organise any business or assets, or if our assets are acquired by a third party, including prospective sellers or buyers.

We may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

DO NOT TRACK
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information can be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

MINORS
The Site is not intended for individuals under the age of 18.

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

Last update: July 2021

CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint

PÅ SVENSKA
Integritetspolicy
Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker https://netent-casinon.com (”webbplatsen”). NetEnt-Casinon.com ägs av Boscana LTD och verkställer därför företagets integritetspolicy.

Boscana LTD är engagerad i affiliate marknadsföring och har huvudkontor i Israel.

PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN
När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på enheten. Dessutom, när du surfar på webbplatsen samlar vi information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som du hänvisade till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som ”Enhetsinformation”.

Vi samlar in Device Information med hjälp av följande tekniker:

– ”Cookies” är datafiler som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en anonym unik identifierare. För mer information om cookies och hur du inaktiverar cookies, besök http://www.allaboutcookies.org.

– ”Loggfiler” -spårningsåtgärder som uppträder på webbplatsen och samla in data, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, Internetleverantör, refererande / utgående sidor och datum / tidstämplar.

– ”Webbeacons”, ”tags” och ”pixels” är elektroniska filer som används för att spela in information om hur du surfar på webbplatsen.

När vi pratar om ”Personlig information” i denna sekretesspolicy talar vi om Device Information.

Hur använder vi din personliga information?
Vi använder dina personuppgifter till:

Kommunicera med dig
Möt eller utöva någon av våra lagliga skyldigheter eller rättigheter
Vi använder enhetens information som vi samlar för att hjälpa oss att skärpa eventuell risk och bedrägeri (i synnerhet din IP-adress) och mer generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder bläddra och interagera med Webbplatsen, och för att bedöma framgången med våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

Dela din personliga information
Vi använder Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi arbetar med tredje part för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter kan från tid till annan ha tillgång till dina personuppgifter:

Om vi ​​är skyldiga att avslöja för att följa en laglig skyldighet eller skydda våra intressen eller säkerhet.
Om vi ​​säljer, köper eller omorganiserar något företag eller tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av tredje part, inklusive potentiella säljare eller köpare.

Vi kan också dela med dig av din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, att svara på en dagvakt, sök warrant eller annan laglig begäran om information vi mottar eller för att annars skydda våra rättigheter.

DO NOT TRACK
Observera att vi inte ändrar vår webbplatss datainsamling och använder rutiner när vi ser en spårningssignal från din webbläsare.

DINA RÄTTIGHETER
Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till personlig information vi håller om dig och att be dina personliga uppgifter korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du skulle vilja utöva denna rätt, kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Dessutom, om du är en europeisk medborgare noterar vi att vi behandlar din information för att uppfylla avtal som vi kan ha med dig (till exempel om du beställer via webbplatsen) eller på annat sätt att driva våra legitima affärsintressen som anges ovan. Observera dessutom att din information kan överföras utanför Europa, inklusive till Kanada och USA.

MINDERÅRIGA
Webbplatsen är inte avsedd för personer under 18 år.

FÖRÄNDRINGAR
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan för att exempelvis återspegla förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller rättsliga skäl.

Senast uppdaterad: Juli 2021

KONTAKTA OSS
För mer information om vår sekretesspraxis, om du har frågor, eller om du vill göra ett klagomål, kontakta oss via

Lost Password